Контрольное задание «Верстка таблиц»

Ресурс перенесен на адрес

http://web-verstka.ru/uchebnyie-kursyi/uroki-html-i-css/kontrolnoe-zadanie-%C2%ABverstka-tablicz%C2%BB.html